CFP: Musée et espaces patrimoniaux, quels publics

Convocatoria para presentación de comunicaciones para el IX Congreso
> “Museos y espacios patrimoniales: conociendo a los públicos”

“Museoak eta ondare-guneak: publikoak ezagutzen”
> IX. Kongresua. Komunikazioak aurkezteko deialdia

 IXème Congrès « Musées et espaces patrimoniaux. Quels publics ? »
> Appel à communications

Convocatòria per a la presentació de comunicacions per al IX Congrés

“Museus i espais patrimonials: coneixent els públics”    

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Filosofia eta Hezkuntza Zientziak Fakultatea

 Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

 

17-18 de Octubre Urriaren 17-18an  17-18 Octobre17-18 d’octubre 2013

 

“Museos y espacios patrimoniales: conociendo a los públicos”

 

¿Conocemos a los públicos de los museos y los espacios patrimoniales, y sus formas de interactuar con las propuestas museográficas? Sobre estas preguntas va a reflexionar y debatir este Congreso.

En muchos territorios nos encontramos con un desconocimiento importante de los públicos que se relacionan con los museos y el patrimonio: de sus motivaciones, intereses, expectativas, preferencias, reacciones, aprendizajes o valorizaciones acerca de las propuestas museográficas, museológicas o patrimoniales. Incluso, muchos museos y espacios patrimoniales carecen de información cuantitativa detallada de sus públicos: volumen, composición, características, modalidades de visita o frecuencia. Consecuentemente  muchas de las políticas museísticas y patrimoniales se llevan a cabo sin un apoyo en estudios rigurosos acerca de los públicos y, también, no-públicos.

El objetivo de este congreso es analizar y debatir sobre las metodologías y los resultados de los estudios de público con el fin de aportar criterios a la hora de definir las políticas museísticas y patrimoniales, y de elaborar y renovar las propuestas museográficas.

El congreso contará con las secciones de ponencias invitadas y de comunicaciones libres. 

Características de las comunicaciones

Las propuestas de comunicación deberán abordar las siguientes temáticas:

1. Planteamientos y problemas teórico-metodológicos de los estudios de público.

2. Presentación y análisis de estudios de público.

3. Reformulación de propuestas museográficas, museológicas y patrimoniales como consecuencia de la realización de algún estudio de público.

Todas las propuestas deberán basarse en estudios de caso y se priorizará aquéllas fundamentadas en metodologías cualitativas.

Se aceptarán hasta un máximo de 8 comunicaciones.

El plazo para el envío de propuestas finalizará el 15 de Abril de 2013  

“Museoak eta ondare-guneak: publikoak ezagutzen”

Ezagutzen al ditugu museoetako eta ondare-guneetako publikoak, eta beraien eta proposamen museografikoen arteko elkarreraginak? kongresu honek galdera hauen inguruan eztabaidatuko du eta  hausnarketa bat egingo du.

Zenbait lurraldetan, museo- eta ondare-eremuan, publikoek kultur azpiegitura horiekin dituzten harremanez, ezer gutxi dakigu. Adibidez, oso gutxi dakigu publikoen motibazioez, interesez, usteez, lehentasunez, erantzunez, ikasteez edo proposamen museografikoen, museologikoen eta ondarezkoen balorizazioez.  Gainera, museo- eta ondare-gune askok ez dute informazio kuantitatibo zehatzik ere beraien publikoei buruz: bolumenaz, osaeraz, ezaugarriez, bisitaldi-motaz edo maiztasunaz. Hau dela eta,  makina bat museo- eta ondare-politika bideratzen da publikoei buruzko ikerketa zorrotzik izan gabe, ezta ez-publikoei buruz ere.

Kongresu honen helburua da publikoaren ikerketen metodologiaz eta emaitzez azterketa bat egitea eta eztabaidatzea. Era honetan ere, kongresu honek irizpide batzuk eskaini nahi dizkie museo- eta ondare-politika zuzentzen dutenei, baita proposamen museografikoak lantzen edo eguneratzen dutenei ere.

Kongresuak bi atal izango ditu. Alde batetik, ponentzi konbidatuak izango dira eta, bestetik, komunikazio askeak. 

Komunikazioen ezaugarriak

Komunikazioen proposamenek honako gaiak landu behako diztuzte:

1. Publikoaren ikerketen planteamendu eta arazo teoriko-metodologikoak.

2. Publikoaren ikerketen aurkezpena eta azterketa.

3. Proposamen museografikoen, museologiekoen eta ondarezkoen berrantolakuntza, publikoaren ikerketa egin ondoren.

 

Proposamen guztiak kasu-azterketetan oinarrituko dira nahitaez, eta metodologia kualitatiboan oinarritutakoei lehentasuna emango zaie.

Guztira, 8 komunikazio onartuko dira.

Komunikazioak bidaltzeko epea 2013ko Apirilaren 15ean bukatuko da

 

« Musées et espaces patrimoniaux. Quels publics ? » 

Quelle connaissance avons-nous des publics et des espaces patrimoniaux, de leurs interactions avec les propositions muséographiques ? Ce congrès va porter sur ces questions qu’il met en débat.

Dans de nombreux territoires, nous nous trouvons, dans le champ muséologique et patrimonial, face à une méconnaissance importante des publics reliés à ces infrastructures culturelles : leurs motivations, leurs intérêts, leurs attentes, leurs préférences, leurs réactions, leurs apprentissages ou bien ce qu’ils valorisent à l’intérieur des propositions muséologiques, muséographiques ou bien patrimoniales. En outre, de nombreux musées et espaces patrimoniaux manquent d’information quantitative détaillée à propos de leur public : volume, composition, caractéristiques, modalités de visite ou bien fréquence. Par conséquent, beaucoup de politiques muséologiques et patrimoniales sont conduites sans l’appui d’études rigoureuses à propos des publics ou des « non publics ».

L’objectif de ce congrès est d’analyser et de débattre à propos des méthodologies et des résultats des études de publics afin de construire des critères pour la définition des propositions muséologiques.

Le congrès intégrera des conférences invitées et des communications libres.

Caractéristiques des communications

Les propositions devront aborder les thématiques suivantes :

1. Approches et problèmes théorico-méthodologiques des études sur les publics ;

2. Présentation et analyse des études sur les publics ;

3. Reformulation de propositions muséographiques, muséologiques et patrimoniales comme conséquence de la réalisation d’études à propos du public.

Toutes les propositions devront se baser sur des études de cas et la priorité sera donnée à celles qui se fondent sur une méthodologie qualitative.

Un maximum de 8 communications sera accepté.

 

Le délai pour l’envoi des propositions est fixé au 15 Avril 2013 

 

“Museus i espais patrimonials: coneixent els públics”

 

Coneixem els públics dels museus i els espais patrimonials, i les seves formes d’interactuar amb les propostes museogràfiques? Sobre aquestes preguntes reflexionarà i debatrà aquest congrés.

En molts territoris, ens trobem en el conjunt del camp museístic i patrimonial amb un desconeixement important dels públics relacionats amb aquestes infraestructures culturals: de les seves motivacions, interessos, expectatives, preferències, reaccions, aprenentatges o valoracions sobre les propostes museogràfiques, museològiques o patrimonials. Fins i tot es dóna el cas que molts museus i espais patrimonials estan mancats d’informació quantitativa detallada dels seus públics pel que fa a volum, composició, característiques, modalitats de visita o freqüència. Consegüentment, moltes de les polítiques museístiques i patrimonials es duen a terme sense un bon suport en estudis rigorosos sobre els públics i, també, sobre els no-públics. Així mateix, moltes propostes museístiques s’actualitzen sense comptar amb aquests estudis.

L’objectiu d’aquest congrés és analitzar i debatre les metodologies i els resultats dels estudis de públic amb la finalitat d’aportar criteris a l’hora de definir les polítiques museístiques i patrimonials, i d’elaborar i renovar les propostes museogràfiques.

El Congrés comptarà amb les seccions de ponències convidades i de comunicacions lliures.

Característiques de les comunicacions

Les propostes hauran d’abordar les següents temàtiques:

1. Plantejaments i problemes teòrics i metodològics dels estudis de públic.

2. Presentació i anàlisi d’estudis de públic.

3. Reformulació de propostes museogràfiques, museològiques i patrimonials com a conseqüència de la realització d’algun estudi de públic.

Totes les propostes hauran de basar-se en estudis de casos, i es prioritzaran aquelles fonamentades en metodologies qualitatives.

S’acceptaran fins a un màxim de vuit comunicacions.

El termini per a l’enviament de propostes finalitzarà el dia 15 d’abril de 2013.

 Appel à communication:

d1_deialdia_euskara(2)

d1_convocatoria_catalan(1)

d1_convocatoria_castellano

d1_appel_francais

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: